Pharmacy NEWS

รายงานการเกิด Hypersensitivity reactions ของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) ที่ได้รับจากเครือข่ายในประเทศและรายงานจากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO VigiBaseTM) พบรายงานการเกิดอาการแพ้ที่รุนแรง (serious hypersensitivity reactions) จากยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ anaphylactic shock (5), anaphylaxis (4) และ chest tightness ร่วมกับอาการ faintness และ rash (1)

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์
Keyword : ฟ้าทะลายโจร, การแพ้ที่รุนแรง, Hypersensitivity reaction
โดย : เภสัชกรหญิงภาวินี ติวงค์ เมื่อ : 13/10/2016 10:30:20 แสดง : 824 ครั้ง