Pharmacy NEWS

แจ้งยา Tafluprost ปลด SMP แล้ว

ยา Tafluprost ophthalmic solution 0.0015% (TAFLOTAN®) ได้รับการปลด SMP (safety monitoring program; ยาใหม่ที่ต้องติดตามแบบมีเงื่อนไข) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์
Keyword : Tafluprost, safety monitoring program
โดย : เภสัชกรหญิงภาวินี ติวงค์ เมื่อ : 13/10/2016 10:21:55 แสดง : 792 ครั้ง