Pharmacy NEWS

ความคงตัวของยา Alteplase (Actilyse®)

ความคงตัวของยาและการเก็บรักษา
1. ผลิตภัณฑ์ยาก่อนเปิดใช้แนะนำให้เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บพ้นแสง
2. หลังการละลายตัวยาด้วยน้ำสำหรับละลายยา (reconstitution) แนะนำให้เก็บยาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ได้นาน 24 ชั่วโมง หรือที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ได้นาน 8 ชั่วโมง
3. ควรใช้ทันทีหลังจากทำละลาย แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ทันที โดยทั่วไปจะไม่เกิน 24 ชั่วโมง ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์
Keyword : alteplase,rtPA,actilyse
โดย : เภสัชกรหญิงภาวินี ติวงค์ เมื่อ : 13/10/2016 09:59:58 แสดง : 967 ครั้ง